Обрати сторінку

Дисципліни спеціальності 014 Середня освіта

 

Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін за освітньою програмою “Середня освіта (Фізика)”

Інформатика

Іноземна мова

Інтегрований курс “Основи академічного письма”

Інтегрований курс “Демократія: цінності, принципи, механізми”

Орфографічний практикум сучасної української мови

Алгебра та геометрія

Математичний аналіз

Історія української культури

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Психологія: із змістовим модулем Вікова психологія

Основи педагогічної майстерності

Загальна фізика

Цифрові технології в освіті

Теоретична фізика

Астрономія

Педагогіка

Методика навчання фізики

Інклюзивна освіта

Історія фізики

Психологія: загальна, соціальна, вікова та педагогічна

Інтегрований курс “Методика виховної роботи в закладах освіти,  педагогічна культура та  професійна толерантність вчителя”

Наскрізна педагогічна практика

Педагогічна практика для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Кваліфікаційна робота бакалавра

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Інформаційні технології

Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики та астрономії

Практикум зі шкільного фізичного експерименту

Фізика твердого тіла

Web-технології

Шкільний курс фізики

Шкільний курс інформатики

Практикум із розв’язування задач з фізики

Використання програмних емуляторів в навчальному процесі

Вибрані питання сучасної фізики

Вибрані питання теоретичної фізики

Спеціальний фізичний практикум

Методика та технології дистанційного навчання

Основи сучасної електроніки

Комп’ютеризація шкільного фізичного експерименту

Методичне забезпечення освітнього процесу

Інформатика

Статистична фізика і термодинаміка

Загальна фізика

Web-технології

Атомна і ядерна фізика

Механіка

Електродинаміка і основи спеціальної теорії відносності

Молекулярна фізика

Електрика та магнетизм

Історія фізики