Обрати сторінку

Програмування систем збору і аналізу даних

Мета викладання дисципліни – дати студентам поглиблене розуміння щодо можливості розробки та застосування мікроконтролерних апаратних платформ для створення елементів електронних приладів і пристроїв. Ознайомити їх з сучасним програмним забезпеченням для проектування пристроїв на основі мікроконтролерів; виробити у студентів уміння та навики практичного застосування мови програмування С++ при програмуванні мікроконтролерів в контексті розробки елементів електроніки.

Силабус навчальної дисципліни

Методичний комплекс на платформі МІХ https://mix.sumdu.edu.ua/textbooks/22303/index.html