Обрати сторінку

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

На молодших курсах одним із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання. Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням магістерської або дипломної роботи. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирається фактичний матеріал для виконання магістерської або дипломної роботи

Мета і завдання виробничої практики

Виробнича практика студентів спеціальності  171  – Електроніка (освітня програма «Електронні інформаційні системи»)  проводиться на 3 – му курсі  після складання екзаменаційної сесії за 6 – й семестр. За  навчальним планом тривалість практики складає 5 тижнів.

Метою виробничої практики є вивчення технологічних  процесів в електронних приладах та пристро ях, таких як:  установках високого та надвисокого вакууму, системах  напуску газів, вакуумного універсального поста типу ВУП – 5М, масспектрометрах типу газового аналізатора (МХ 7301  – 7307), ізотропних вторинно – іонних мас – спектрометрах;  дослідження різних тех нологій препарування зразків для  проведення досліджень в просвічуючому (ПЕМ) та  растровому (РЕМ) електронних мікроскопах, конструкції,  принципу роботи та особливостей технологічного процесу в  установках науковоємних технологій типу «АНГА»,  «Плазмовий котел» та інших. Базами практики студентів спе ціальності  171 – Електроніка (освітня програма «Електронні інформаційні системи»)  є такі організації і  підприємства:  науково – дослідні установи, робота в яких  пов’язана із застосуванням інформаційних систем,  сучасними напрямами мікроп риладобудування, сенсорної  техніки, наноелектроніки і спінтроніки; промислові  підприємства ( Shkoda Transportation ,  ПАТ  «Сумиобленерго» та ін.), робота в яких пов’язана із  експлуатацією електронного обладнання, сенсорних  систем і робототехнічних комплексів; IT – компанії ( NetCracker ,  PortaOne , ПАТ «Укртелеком»,  MindK та ін.); комп’ютерні фірми (CompService , Спектр – АС, ПрофТел та  ін.), які займаються програмуванням і обслуговуванням  7 комп’ютерної техніки; приватні фірми з маркетингу,  виробництва і продажу комп’ ютерної техніки та засобів  телекомунікацій та інші.

Завданням практики є здобуття студентами навичок  самостійної практичної роботи на електронних приладах і  пристроях у відповідності зі своєю майбутньою професією,  підготовка студентів до державних іспитів та збір  матеріалів до виконання кваліфікаційної роботи. У зв’язку  з тим, що під час практики студенти отримують нові  знання, уміння і навички, в основному при виконанні  конкретних практичних завдань, то допускається робота  студентів на штатних посадах (лаборанта, інженера і т.п.) з  оплатою або без оплати. Для практикантів, які  поглиблюють свої знання в галузі технології та  конструювання електронних приладів метою практики є  також освоєння теоретичних основ та придбання  практичних навичок роботи технолога або конструктора.