Обрати сторінку

Анотація. Нанотехнології досить швидко увійшли в науковий світ і завдяки своїм унікальним властивостям набули застосування майже в усіх галузях виробництва і промисловості, починаючи від військових потреб, електроніки, машинобудування, будівництва, сонячної, космічної, медичної галузей та закінчуючи побутом. Мета дисципліни сформувати у студентів знання про сучасний напрям розвитку електроніки – наноелектроніку, фізичні властивості нанорозмірних приладових структур, методи отримання та перспективи застосування наноматеріалів в приладобудуванні.

Основні теми дисципліни:

Нанорозмірні матеріали. Наноелектроніка як сучасний напрям розвитку електроніки. Нанорозмірні матеріали (НМ): класифікація та галузі застосування. Методи отримання НМ. Експериментальні методики дослідження властивостей НМ. Самоорганізація НМ.

Приладові елементи на основі наноматеріалів. Застосування НМ в магнітоелектроніці. Нанорозмірні плівкові системи: багатошарові плівки і мультишари. Поняття гігантського магнітоопору (ГМО).  Тунельний магнітоопір (ТМО). Сучасні електронні прилади: спін-вентильні структури, тонкоплівкові транзистори, органічні світловипромінюючі діоди. Спінтроніка. Спіновий діод. Спіновий транзистор: класифікація, структура, робочі параметри і характеристики.

Нанотехнології в приладобудуванні. Наномеханіка: наноелектромеханічні системи (НЕМС), мікроелектромеханічні системи (МЕМС), нанобіоелектроніка, наноробототехніка.

Курс лекцій – https://ocw.sumdu.edu.ua/content/860

Презентація до лекційного заняття 1. Вступ.

Презентація 2

Презентація 3

Презентація 4

Методичні вказівки до оформлення курсової роботи з дисципліни  “Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні”

Методичні вкзівки до практичних робіт з дисципліни  “Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні”