Обрати сторінку

 

АНОТАЦІЯ. Даний курс передбачає ознайомлення студентів спеціальності «Електроніка» з фізичними основами, на яких базується робота сучасних електронних приладів та пристроїв, сучасними теоріями будови твердого тіла, основними фізичними принципами функціонування напівпровідникової електроніки, основами фізики квантової  та статистичної фізики, основними тенденціями розвитку теоретичних уявлень про фізичні основи твердотільної електроніки.

Засвоєння даного матеріалу спрощує подальше вивчення дисциплін спеціального циклу, що базуються на застосуванні знань про сучасні уявлення фізики твердого тіла, статистичної та квантової фізики при вирішенні завдань пов’язаних з поясненням роботи, проектуванням різних напівпровідникових, діелектричних електронних приладів, поясненням процесів в напівпровідникових приладах, що впливають на особливості їх схемотехнічного застосування.

Мета викладання дисципліни полягає в отриманні глибоких та систематичних знань про властивості твердого тіла на макроскопічному рівні та їх зв’язок з мікроскопічною структурою твердого тіла. Даний курс має на меті роль введення в коло питань, які стосуються стадії освоєння фізичних основ роботи твердотільної, квантової, функціональної електроніки.

Регламент дисципліни “Фізичні основи електроніки”

Робоча Програма дисципліни “Фізичні основи електроніки”

 

Література

 1. Поплавко Ю.М. Фізика твердого тіла. В 2-х тт. Т. 1. Структура, квазічастинки, метали, магнетики : підручник. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 415 с. – URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22938/1/PoplavkoYu.M._Fizyka-tverdoho-tila_T.1.pdf
 2. Поплавко Ю.М. Фізика твердого тіла. В 2-х тт. Т. 2. Діелектрики, напівпровідники, фазові переходи : підручник. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 379 с. – URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22939/1/PoplavkoYu.M._Fizyka-tverdoho-tila_T.2.pdf
 3. Чешко І.В. Методичні вказівки до самостійної та практичних робіт із дисципліни “Фізичні основи електроніки” : для студ. спец. 171 “Електроніка” денної та заочної форм навчання. – Суми : СумДУ, 2018. – 54 с. – URL : https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.688416

(авторизований доступ)

 1. Дрозденко К.С. Фізичні основи електроніки : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка». – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 153 с. – URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/40978/1/FOE_navch_posibnyk.pdf
 2. Борисов О.В., Волхова Т.Л., Королевич Л.М. Твердотільна електроніка : практикум : навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 108 с. – URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24896/1/tverdotilna_elektronika.pdf

Інформаційні ресурси в Інтернеті

 1. Miller Indices Visualizer : Lattice Plane // Calistry, 2021. – URL : http://calistry.org/calculate/latticePlanesMillerIndices
 2. Radius Ratio of Ionic Crystals : Visualizer // Calistry, 2021. – URL : http://calistry.org/calculate/radius-ratio-ionic-crystals-visualizer
 3. Визначення електроємності конденсатора за осцилограмою його розряду через резистор : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи // А.М. Вітренко. – Суми : 2021. – URL : https://lecturedsumdu.blob.core.windows.net/nodes/8463/27b2cb82-4d29-11ec-8bc9-005056827921/Лб1.pdf
 4. Дослідження проходження гармонічного сигналу через пасивний LR-фільтр високих частот : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи // А.М. Вітренко. – Суми : 2021. – URL : https://lecturedsumdu.blob.core.windows.net/nodes/8463/5024b082-4d31-11ec-8bc9-005056827921/Лб4.pdf
 5. Вивчення згасальних коливань в RLC-контурі : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи // А.М. Вітренко. – Суми : 2021. – URL : https://lecturedsumdu.blob.core.windows.net/nodes/8463/88f60b14-4d35-11ec-81bc-005056827921/Лб6.pdf
 6. Дослідження вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи // А.М. Вітренко. – Суми : 2021. – URL : https://lecturedsumdu.blob.core.windows.net/nodes/8463/70fc041e-4d3a-11ec-81bc-005056827921/Лб8.pdf