Обрати сторінку

Рейтинговий список студентських наукових робіт, поданих для участі у ІІ турі конкурсу за напрямом “Фізика та астрономія”

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи запрошуються автори, роботи яких набрали 140 та більше балів.

Автори роботи Назва робот Заклад вищої освіти Рейтинговий бал Рецензії
1 Єрмоленко О.С., Босенко В.С. Температурна залежність швидкості дрейфу феромагнітних наночастинок в рідинах Сумський державний університет 181 Рецензія 1

Рецензія 2

2 Чеховська А.В. Експериментальні виходи фотоядерних реакцій 112Sn(γ,n)111Sn та 112Sn(γ,p)111m,gIn для дослідження γ-процесу нуклеосинтезу в зірках Харківський національний університет ім.

 В. Н. Каразіна

172 Рецензія 1

Рецензія 2

3 Лаврененко Е.О. Методика використання хмарних технологій при вивченні фізики  основній школі Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 167 Рецензія 1

Рецензія 2

4 Андрич К.Д. Феноменологічне моделювання параметрів групи затемнюваних та пульсуючих змінних зір Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова

165 Рецензія 1

Рецензія 2

5 Бабич І.О., Саркісян О.А. Дидактичні можливості хмарних сервісів в освітньому процесі з фізики Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 161 Рецензія 1

Рецензія 2

6 Серьожко А.С. Формування хвилі просторового заряду з широким частотним спектром у гвинтовому двошвидкісному релятивістському електронному пучку Сумський державний університет 160 Рецензія 1

Рецензія 2

7 Мельниченко О.М. Застосування стохастичного кінетичного середньо-польового методу до опису пороутворення і електроміграції пор Черкаський національний університету ім. Богдана Хмельницького 158 Рецензія 1

Рецензія 2

8 Хемій М.М. Фотокаталітичні властивості мезопористих оксидів заліза Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 157 Рецензія 1

Рецензія 2

9 Івахненко О.В. Симуляція динамічних квантових явищ на зв’язаних механічних осциляторах Харківський національний університет

ім. В.Н. Каразіна

155 Рецензія 1

Рецензія 2

10 Брижко В.С. Керування напрямом та спектром випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою ультразвуку Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка 152 Рецензія 1

Рецензія 2

11 Погуляйло А.М. Застосування Arduino-сумісних засобів автоматизації експерименту в системі підготовки фізиків Конотопський інститут СумДУ 151 Рецензія 1

Рецензія 2

12 Купянський Г.Д.,

Ольховик І.В.

Дослідження особливостей формування та властивості радіаційно-зшитих гідрогелів на основі полівінілового спирту та поліетиленгліколю в контексті застосування якості медичного перевязувального матеріалу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 151 Рецензія 1

Рецензія 2

13 Харлан Ю.І.,

Азарх Д.П.

Магнітна динаміка систем з міжфазними границями Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 150 Рецензія 1

Рецензія 2

14 Томчук А.В. Вплив товщини плівки діелектрика на поверхневий плазмонний резонанс в системах «2D-моношар наночастинок/плівка діелектрика/металева плівка» Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка

149 Рецензія 1

Рецензія 2

15 Ковнер А.А.,

Ільїн С.С.

Магніторезистивні властивості гранульованих плівкових матеріалів Сумський державний університет 146 Рецензія 1

Рецензія 2

16 Малярська І.В. Квазіхімічний оспис дефектоутворення в тонких плівках SnTe Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 144 Рецензія 1

Рецензія 2

17 Пшембаєв І.М. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні електромагнітних явищ у базовій школі Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 140 Рецензія 1

Рецензія 2

18 Дуплик Р.В. Дослідження фізико-механічного стану сипучих матеріалів Національний університет цивільного захисту України 140 Рецензія 1

Рецензія 2

19 Щербина О.В. Люмінісцентні характеристики високодисперсних порошків ZnS:Cu, Mg, одержаних методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 135 Рецензія 1

Рецензія 2

20 Кальчук А.С. Методика дослідження та особливості концентраційних залежностей аероіонів хлориду натрію при атмосферному тиску Луцький національний технічний університет 133 Рецензія 1

Рецензія 2

21 Захаров М.В. Атомістичне моделювання трибо логічних властивостей алюмінієвих і паладієвих наночастинок на графені Сумський державний університет 133 Рецензія 1

Рецензія 2

22 Франчук

(Цмуз) Т.П.

Застосування лазерних методів та оптичної мікроскопії для дослідження патологічних змін крові Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 132 Рецензія 1

Рецензія 2

23 Чуніхіна К.І. Плазмохімічні технології конверсії рідких вуглеводнів у синтез-газ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 128 Рецензія 1

Рецензія 2

24 Бенце Н.Й. Моделювання не експоненціальної поведінки пружного розсіювання протонів при асимптотично високих енергіях Ужгородський національний університет 127 Рецензія 1

Рецензія 2

25 Сакунова Г.В. Особливості інтеграції основ нанотехнологій у курс фізики старшої школи Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 126 Рецензія 1

Рецензія 2

26 Булавка А.А., Трохман В.О. Теплові процеси при імпульсно-плазмовій модифікації сталевої поверхні Приазовський державний технічний університет 125 Рецензія 1

Рецензія 2

27 Подопригора О.О. Магніторезистивний ефект в двокомпонентних плівкових системах на основі феромагнітних і благородних металів Сумський державний університет 120 Рецензія 1

Рецензія 2

28 Науменко М.В. Латеральні двовимірні структури з діодними властивостями Криворізький державний педагогічний університет 118 Рецензія 1

Рецензія 2

29 Катц А.М. Зено-параметри потенціалу Бекінгема і критичні точки металів Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 117 Рецензія 1

Рецензія 2

30 Сич О.Я. Сорбційне концентрування ізотопів стронцію та ітрію природними та синтетичними неорганічними сорбентами Ужгородський національний університет 117 Рецензія 1

Рецензія 2

31 Смусенко Я.В. Металографічне і тунельне дослідження структури залізо-нікелевих сплавів Херсонський державний університет 117 Рецензія 1

Рецензія 2

32 Однодворець К.С. Удосконалення навчального фізичного експерименту засобами сучасної цифрової техніки Сумський державний університет 116 Рецензія 1

Рецензія 2

33 Новак К.В. Моделювання роботи теплообмінного блоку комбінованої геліоустановки Харківський політехнічний інститут 113 Рецензія 1

Рецензія 2

34 Мелех Д.Р. Міжзоряне поглинання Львівський національний університет ім. Івана Франка 112 Рецензія 1

Рецензія 2

35 Мазяр Д.М. Отримання та дослідження властивостей термоелектричних матеріалів на основі халькогенідів свинцю Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 111 Рецензія 1

Рецензія 2

36 Чеснокова Д.А. Вільне падіння прив’язаного тіла Криворізький державний педагогічний університет 109 Рецензія 1

Рецензія 2

37 Швець М.М. Дифузія в неоднорідних шаруватих системах Одеський державний екологічний університет 107 Рецензія 1

Рецензія 2

38 Кльоц О.М. Фізичні властивості твердого розчину x мол.%AgGaGeS4 – (100-х) AgGaGe3S8 Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 99 Рецензія 1

Рецензія 2

39 Хайнос А.П. Математична модель товщинно-зсувних коливань п’єзоелектричних пластин Українська інженерно-педагогічна академія 99 Рецензія 1

Рецензія 2

40 Фролов А.І. Структурні характеристики наносистем на основі графеноподібних кластерів MoS2 Сумський державний університет 99 Рецензія 1

Рецензія 2

41 Горох Б.К. Окремі інновації в організації та проведенні навчального фізичного експерименту в школі Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 97 Рецензія 1

Рецензія 2

42 Бобров О.А. Розмірний ефект розподілу часів до відмови та часів перетворення Черкаський національний університету ім.. Богдана Хмельницького 97 Рецензія 1

Рецензія 2

43 Гапоненко К.М. До обчислення в мікроскопічній теорії нерівноважної вільної енергії Ландау Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 96 Рецензія 1

Рецензія 2

44 Любов Д.В. Дослідження параметрів роботи сегменту гібридної термофотоенергетичної установки Харківський політехнічний інститут 96 Рецензія 1

Рецензія 2

45 Мостовой У.Р. Сенсори компонентів вибухових речовин на основі наноструктури ZnO Львівський національний університет ім. Івана Франка 95 Рецензія 1

Рецензія 2

46 Світличний І.С. Фізика футболу Донецький національний університет ім. Василя Стуса 94 Рецензія 1

Рецензія 2

47 Шалоумоа Ю.М. Моделювання переносу радикалів в атмосфері у застосуванні до інциденту із 106Ru у 2017 році Одеський державний екологічний університет 94 Рецензія 1

Рецензія 2

48 Морозко О.О. Вплив квантованості простору на властивості фізичних систем Львівський національний університет ім. Івана Франка 93 Рецензія 1

Рецензія 2

49 Підгорний О.В. Методика використання мобільного навчання у процесі вивчення шкільної астрономії Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 91 Рецензія 1

Рецензія 2

50 Лисянська М.В. Закономірності спалахування та горіння газовисіс вуглецевих частинок Одеський національний університет ім.

І.І. Мечникова

88 Рецензія 1 

Рецензія 2

51 Гонда А.Р. Виробництво ентропії як регуляризуючий фактор розв’язку обернених задач дифузії з використанням сплайн-функцій Черкаський національний університету ім. Богдана Хмельницького 88 Рецензія 1

Рецензія 2

52 Драч Л.С. В’язко-пружні властивості мінерального масла АСВ-6 Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 83 Рецензія 1

Рецензія 2

53 Федчун М.В. Застосування Simulik для моделювання фізичних процесів в електромеханічних системах Конотопський інститут СумДУ 82 Рецензія 1

Рецензія 2

54 Каплуп Б.В Аналіз шляхів оптимізації компоновки та режимів польоту квадрокоптера Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету 80 Рецензія 1

Рецензія 2

55 Бакай А.В. Дилема тарзана: пристрій для дослідження кінематичних рівнянь Криворізький державний педагогічний університет 76 Рецензія 1

Рецензія 2

56 Мельниченко В.О. Розробка приладу, що вимірює поверхневий розподіл температур неоднорідних структур Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського 70 Рецензія 1

Рецензія 2

57 Маслійова С.О. «Демони Максвелла» в квантовій радіофізиці Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 70 Рецензія 1

Рецензія 2

58 Гал Д.Л. Альтернативні джерела живлення для мобільних систем Ужгородський національний університет 69 Рецензія 1

Рецензія 2

59 Оникієнко М.О. Максимальна кількість зображень в N-точкових гравітаційній лінзі Український державний університет залізничного транспорту 59 Рецензія 1

Рецензія 2

60 Іщук К.І. Фізичні та конструктивні особливості теплових чутливих елементів з покращеними характеристиками Національний університет цивільного захисту України 58 Рецензія 1

Рецензія 2

61 Орленко А.В. Радон в житлових приміщеннях та їх вентиляція Національний університет водного господарства та природокористування 58 Рецензія 1

Рецензія 2

62 Темірханов С.С. Про розрахунок радіусу ядра атома Бердянський державний педагогічний університет 56 Рецензія

Рецензія 2

63 Кухаренко О.С. Властивості поруватого кремнію, виготовленого на різних підкладках Одеська державна академія технічного регулювання та якості 49 Рецензія 1

Рецензія 2

64 Жуков І.Е. Урахування фізичних властивостей пористого теплозахисного покриття в моделі теплового руйнування Національний університет цивільного захисту України 47 Рецензія 1

Рецензія 2