Обрати сторінку

Наукові дослідження кафедри

На кафедрі функціонує наукова школа з плівкового матеріалознавства

під керівництвом проф. Проценка І.Ю.  «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ».

Колективна тема №1: Електронні і атомні процеси та електрофізичні і магніторезистивні властивості багатошарових плівкових матеріалів.

Керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко І.Ю.

Колективна тема №2: Фазовий склад і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і рідкоземельних металів.

Керівник – д.ф.-м.н., професор Чорноус А.М.

Колективна тема №3: Магніторезистивні і магнітооптичні властивості спін-вентильних структур на основі тонких плівок і малих частинок.

Керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко С.І.

Держбюджетна тематика:

2017 – 2019 рр.: Держбюджетна тема (грант для молодих вчених) № 0117U003925 «Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки“. Науковий керівник – Чешко І.В. (Список праць по темі)

2016 – 2018 рр.: Держбюджетна тема № 0115U000662 «Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентильних структур на основі плівок Fe, Co та  Ag, Au, Cu і магнітних наночастинок“. Науковий керівник – Проценко С.І. (Список праць по темі)

2015 – 2017 рр.: Держбюджетна тема № 0115U000689 «Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів». Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2012 – 2014 рр.: Держбюджетна тема № 0112U001381 “Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів“. Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2009 – 2011 рр.:   Держбюджетна тема № 01090U001387 “Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів“. Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2006 – 2008 рр.:   Держбюджетна тема № 01060U01942 “Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем“. Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2003 – 2005 рр.:   Держбюджетна тема №0103U000773 “Вплив статичної деформації і температури на електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем“. Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2000 – 2002 рр.:   Держбюджетна тема №0100U003219 “Дифузійні процеси у багатошарових системах плівка/плівка і плівка/масивний матеріал“. Науковий керівник – Проценко І.Ю.

1997 – 1999 рр.:   Держбюджетна тема №197U016610 “Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів“. Науковий керівник – Проценко І.Ю.

 У період 1996 – 2018 рр. захищено 5 докторських та 30 кандидатських дисертацій з фізико-математичних наук за спеціальностями “Фізика приладів, елементів і систем” та “Фізика твердого тіла”.

Викладачі та аспіранти кафедри отримали 3 Грамоти Президії НАН України, 7 Стипендій кабінету Міністрів України, 4 стипендії Соросівського аспіранта, 5 Стипендії Вишеградського фонду, 2 стипендії DAAD, 4 Міжнародних гранти Словацької Академії наук і Премію ім. Міановського Польської АН.

Студенти спеціальності протягом 2009 – 2017 рр. отримали 14 Грамот за призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та 2 Грамоти на Всеукраїнських олімпіадах.

Методи досліджень: 

 • конденсація металів у високому і надвисокому вакуумі;
 • електронна мікроскопія високорозрізнювальної здатності, прецизійна електронографія та мікродифракція при дослідженні структурно-фазового стану зразків;
 • визначення концентрації компонент методами теоретичного розрахунку, рентгенівського мікроаналізу та вторинно-іонної мас-спектрометрії;
 • експериментальне дослідження розмірних, температурних і концентраційних залежностей питомого опору, температурного коефіцієнту опору (ТКО), коефіцієнту тензочутливості (КТ), магнітоопору (МО), у т.ч. гігантського (ГМО) та анізотропного (АМО) магнітоопору;
 • комп’ютерна обробка результатів в середовищі LabVIEW;
 • розробка теоретичних феноменологічних моделей електрофізичних і магніторезистивних властивостей багатошарових і багатокомпонентних плівкових матеріалів на основі металів, напіпровідників та наночастинок.

ЗАХИЩЕНІ ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

Однодворець Лариса Валентинівна ЕЛЕКТРOФІЗИЧНІ І МАГНІТOРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВOСТІ БАГАТOШАРOВИХ ТА ГЕТЕРOГЕННИХ ПЛІВКOВИХ МАТЕРІАЛІВ СЕНСOРНOЇ ТЕХНІКИ. Науковий консультант – проф. Проценко І.Ю.- 2015 рік

Проценко Сергій Іванович ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ І ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ. Науковий консультант – проф. Чорноус А.М. – 2012 рік

Опанасюк Анатолій Сергійович СТРУКТУРНІ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК СПОЛУК А2В6 І ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ НА ЇХ ОСНОВІ. Науковий консультант – проф. І.Ю. Проценко – 2011 рік

Дехтярук Леонід Васильович ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ. Науковий консультант – проф. І.Ю. Проценко – 2008 рік

Чорноус Анатолій Миколайович РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ВЗАЄМНОЇ ДИФУЗІЇ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ. Науковий консультант – проф. І.Ю. Проценко – 2006 рік

ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

Чорноус Анатолій Миколайович РОЗМІРНІ ЯВИЩА В ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ І ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ ДВОШАРОВИХ ПЛІВОК Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 1996 рік

Однодворець Лариса Валентинівна КІНЕТИЧНІ ЯВИЩА В БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ КОНДЕНСАТАХ НА ОСНОВІ ХРОМУ, КОБАЛЬТУ, НІКЕЛЮ ТА ГЕРМАНІЮ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 1997 рік

Опанасюк Надія Миколаївна РОЗМІРНОКІНЕТИЧНІ ЯВИЩА В ТОНКИХ ПЛІВКАХ ХРОМУ, МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З НИЗЬКОЮ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 1999 рік

Овчаренко Юрій Михайлович СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХІМІЧНОЇ ТА ДИФУЗІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АТОМІВ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 1999 рік

Шумакова Наталія Іванівна СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ Науковий керівник – проф. О.Д. Погребняк – 2000 рік

Ласюченко Олена Борисівна ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc Науковий керівник – доц. В.А. Хворост – 2001 рік

Білоус Олена Анатоліївна ВНУТРІШНІЙ РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ МЕТАЛЕВИХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ДИСПЕРСНОСТІ Науковий керівник – доц. А.М. Чорноус – 2001 рік

Шпетний Ігор Олександрович ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК НА ОСНОВІ V, Cr, Co і Ni ФАЗОУТВОРЕННІ ТА ВЗАЄМНІЙ ДИФУЗІЇ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 2005 рік

Проценко Сергій Іванович ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОЇ І ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПЕРЕНЕСЕННЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ В

Черкасская Виктория Олеговна ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ Cu, Fe И Mg Научный руководитель – доктор природоведения, канд. ф.-м. н., доц. Радомир Кужел (Карлов университет в Праге, г. Прага, Чешская Республика) – 2006 год

Бібик Віталій Володимирович ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТОРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Ni/Fe ТА Cr/Fe Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 2008 рік

Гричановська Тетяна Михайлівна ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК V, Ti, Cr, Cu ТА Ni Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 2008 рік

Чешко Ірина Володимирівна ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТАХ НА ОСНОВІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Co/Cu (Ag, Au) ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 2009 рік

Пазуха Ірина Михайлівна ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ, ДЕФОРМАЦІЇ І ТИСКУ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 2009 рік

Говорун Тетяна Павлівна РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ ПЛІВОК Cu, Ni ТА Co З ТОНКИМ МЕТАЛЕВИМ АБО ДІЕЛЕКТРИЧНИМ ПОКРИТТЯМ Науковий керівник – проф. А.М. Чорноус – 2009 рік

Великодний Дмитро Володимирович ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Cu/Cr І Fe/Cr В ОБЛАСТІ ПРУЖНОЇ І ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 2009 рік

Курбатов Денис Ігорович СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ZnS ТА ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ n-Zn/Sp-CdTe Науковий керівник – доц. А.С. Опанасюк – 2010 рік

Бурик Іван Петрович ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТА ГЕТЕРОГЕННИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ d-МЕТАЛІВ Науковий керівник – доц. Л.В. Однодворець – 2011 рік

Синашенко Оксана Володимирівна ЕЛЕКТРО- І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Cr, Cu ТА Fe В УМОВАХ ВЗАЄМНОЇ ДИФУЗІЇ АТОМІВ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 2011 рік

Забіла Євген Олександрович DIRECT LASER INTERFERENCE PATTERNING OF FePt AND FePd ALLOYS Науковий керівник – проф. М. Маршалек (Інситут ядерної фізики ПАН, м. Краків, Польща ) – 2011 рік

Проценко Сергій Іванович ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ І ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ Науковий консультант – проф. А.М. Чорноус – 2012 рік

Ткач Олена Петрівна ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Pd/Fe Науковий керівник – доц. Л.В. Однодворець – 2012 рік

Демиденко Максим Геннадійович МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛА-СТИВОСТІ СПІНВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, Fe, Cr, Cu ТА НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ Fe Науковий керівник – д. ф.-м.н., доц. С.І. Проценко – 2012 рік

Федченко Олена Вікторівна СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН І МАГНІТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Fe, Co, Cr ТА БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ Науковий керівник – проф. С.І. Проценко – 2013 рік

Зленко Віталій Олександрович СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І МАГНІТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАСИВІВ НАНОЧАСТИНОК Co І Ni, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ТЕРМОДИСПЕРГУВАННЯ Науковий керівник – проф. С.І. Проценко – 2014 рік

Хамідреза Ширзадфар CONCEPTION ET REALISATION D’UN BIOCAPTER A GMR POUR LA CARACTERISATION DE MILIEUX BIOLOGIQUES Наукові керівники – проф. Мустафа Наді та проф. Джилалі Коуртіч (Університет Лотарингії, м. Нансі, Франція) – 2014 рік

Шабельник Юрій Михайлович ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ МАГНІТНИХ І БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ. Науковий керівник – проф. І.Ю.Проценко – 2015 рік

Воробйов Сергій Ігорович ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ФАЗОУТВОРЕННЯ НА МАГНІТНІ І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИЛАДОВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ Fe (Co) ТА Gd. Науковий керівник – проф. А.М.Чорноус – 2015 рік

Кондрахова Дар’я Миколївна ВЗАЄМНИЙ ЗВ’ЯЗОК ВЛАСТИВОСТЕЙ І СТРУКТУРИ ПЛІВКОВИХ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ Науковий керівник – проф. І.Ю.Проценко – 2015 рік

Макуха Зінаїда Миколаївна МАГНІТОДЕФОРМАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ В ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ ФЕРОМАГНІТНИХ І НЕМАГНІТНИХ МЕТАЛІВ Науковий керівник – проф. І.Ю.Проценко – 2016 рік

Костюк Дмитро Миколайович ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІТНИХ НАНОЧАСТИНОК У ПРОВІДНІЙ МАТРИЦІ. Науковий керівник – проф. С.І. Проценко – 2017 рік

Тищенко Костянтин Володимирович ЕЛЕКТРОЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА  ОСНОВІ МАГНІТНИХ МЕТАЛІВ Науковий керівник – проф. І.Ю.Проценко – 2018 рік

Пилипенко Олександр Валерійович  ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Fe, Ni та Ag або Au Науковий керівник – проф. Л.В. Однодвореці – 2019 рік

Співробітники кафедри, які мають нагороди та отримали гранти 

 • Проценко І.Ю. – відмінник народної освіти України (1982 р.); заслужений діяч науки і техніки Украіни (2004 р.); Знак міністра освіти і науки Украіни «За наукові досягнення» (2009 р.)
 • Однодворець Л.В., Проценко С.І., Чорноус А.М. – нагороджені грамотою Президії Академії наук України (1998 р.)
 • Проценко С.І. – лауреат премії ім. Міановського Польської Академії наук (2002 р.); грант Академії наук Словаччини (2007 р.)
 • Шумакова М.О. – Премія НАН України для студентів ВНЗ за  цикл праць «Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів мікро- і наноелектроніки» (2015 р.).
 • Пазуха І.М. – лауреат Вишеградської стипендії (2007 р.)
 • Чешко І.В. – грант Академії наук Словаччини (2007-2008 рр.)
 • Синашенко О.В. – лауреат Вишеградської стипендії (2007-2008 рр.)
 • Демиденко М.Г. – грант Академії наук Словаччини (2009, 2012, 2017-2018 рр.)
 • Ткач О.П. – лауреат Вишеградської стипендії (2010-2011 рр.)
 • Шпетний І.О. – грант Стипендіального Фонду Німеччини ДААД (2010 р.); грант Erasmus Mundus (проект Eminence 2) (2016-2017 рр); грант Словацької Академії наук (2018-2019 рр.)
 • Великодний Д.В. – грант Стипендіального Фонду Німеччини ДААД (2012 р.)
 • Воробйов С.І., Кондрахова Д.М., Пилипенко О.В., Федченко О.В., Шабельник Ю.М. – індивідуальні гранти МОН України для проходження стажування у провідних закордонних університетах (2011, 2012, 2017  рр.)
 • Булатов С.А., Воробйов С.І., Власенко О.В., Костюк Д.М., Литвиненко Я.М., Макуха З.М., Пилипенко С.В., Проценко С.І., Шешеня Л.А. – індивідуальні гранти МОН України для проходження стажування у провідних закордонних університетах (2012-2013, 2016-2017 рр.)