Докторантура

Докторантура

На базі кафедри прикладної фізики діє докторантура за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Правила прийому

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Термін навчання в докторантурі не перевищує трьох років.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

1. заяву;

2. особовий листок з обліку кадрівзасвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

3. список опублікованих наукових праць і винаходів(за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);

4. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;

5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);

6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Паспорт, диплом про надання наукового ступеня кандидата наук подаються особисто.

Документи приймаються від вступників, як правило, до 25 серпня