МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 

Електронні інформаційні системи

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти магістр
Спеціальність 171 – Електроніка
Галузь знань 17 – Електроніка та телекомунікації
Кваліфікація Магістр з електроніки

 

Затверджено зі змінами рішенням вченої ради

Протокол від 09 лютого 2017 р. № 8

Голова вченої ради ____________ Васильєв А. В.

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ  освітньої програми

 Освітня програма обговорена та схвалена на засіданні Ради з якості факультету електроніки та інформаційних технологій.

Протокол № 1 від 11 листопада  2016 р.

Голова Ради з якості факультету ________________ Ткач О.П

 

Освітня програма обговорена та схвалена на засіданні Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету.

Протокол № 2  від 15 грудня  2016 р.

Голова Ради з якості Сумського державного університету ________________ Карпуша В.Д.

 

  ПЕРЕДМОВА

Стандарт вищої освіти відсутній. Відповідає тимчасовому стандарту Сумського державного університету до введення в дію офіційно затвердженого стандарту вищої освіти.

Розроблено робочою проектною групою у складі:

Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності Вчене звання (за кафедрою) Посада та назва підрозділу

 

 

(за основним місцем роботи)

Керівник робочої проектної групи (гарант освітньої програми): 1.  Однодворець Лариса Валентинівна Д.ф.-м.н., 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Професор

 

 

(за кафедрою прикладної фізики)

Професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
Члени робочої проектної групи: 2.  Проценко

 

 

Іван Юхимович

Д.ф.-м.н., 01.04.07 – фізика твердого тіла Професор (за кафедрою фізики) Завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
3.  Проценко

 

 

Сергій Іванович

Д.ф.-м.н., 01.04.07 – фізика твердого тіла Професор (за кафедрою прикладної фізики) Декан факультету електроніки та інформаційних технологій
4.  Шумакова Наталія Іванівна К.ф.-м.н., 01.04.07 – фізика твердого тіла Доцент (за кафедрою прикладної фізики) Доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики
5.  Чешко

 

 

Ірина Володимирівна

К.ф.-м.н., 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Доцент (за кафедрою прикладної фізики) Докторант кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

 

Зовнішні рецензенти:

Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності Вчене звання (за кафедрою) Посада та назва організації

 

 

(за основним місцем роботи)

Лобода Валерій Борисович К.ф.-м.н., 01.04.07 – фізика твердого тіла Професор

 

 

(за кафедрою фізики)

Професор кафедри енергетики Сумського національного аграрного університету
Салтикова Алла Іванівна К.ф.-м.н., 01.04.07 – фізика твердого тіла Доцент

 

 

(за кафедрою фізики)

Доцент кафедри фізики та методики навчання фізики Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

 

Освітня програма обговорена та схвалена на засіданні Експертної ради роботодавців зі спеціальності 171 – Електроніка .

Протокол № 3 від  09 листопада  2016 р.

Голова Експертної ради роботодавців

зі спеціальності          ________________   Кирик Г.В.

Освітня програма вводиться вперше.

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на 3 роки.

АКТУАЛІЗОВАНО:
Дата перегляду освітньої програми 14.06.2017 р.
Підпис  

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові гаранта освітньої програми Однодворець Лариса Валентинівна

 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Сумського державного університету.

  1. Профіль освітньої програми

1.1 Загальна інформація
Повна офіційна назва вищого навчального закладу Сумський державний університет
Повна назва структурного підрозділу Факультет електроніки та інформаційних технологій; кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації Магістр з електроніки
Офіційна назва освітньої програми Електронні інформаційні системи
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці.
Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України.

 

 

Сертифікат – НД-ІV, № 1959092.

Термін дії – 01.07.2018 р.

Цикл/рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), НРК – 7 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл
Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої програми До 01.07.2028
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://ezpf.elit.sumdu.edu.ua/
1.2 Мета освітньої програми
Програма спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій в області електронної техніки,  наноматеріалознавства, комп’ютерних технологій . Підготовка магістрів заснована на фундаментальних принципах побудови і функціонування сучасних електронних та сенсорних систем, комп’ютерних та інформаційних технологіях, інструментах інженерних і наукових досліджень.
1.3 Характеристика освітньої програми
Предметна область

 

 

освітньої програми

Електроніка та телекомунікації: електроніка, комп’ютерні технології та наноматеріали.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна. Акцент на побудову та програмування сучасних електронних мікро- і наноприладів, експлуатацію електронного обладнання і сенсорних систем, інструментах наукових та інженерних досліджень з використанням сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій .
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Програма базується на загальновідомих наукових положеннях із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку електроніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці (загальна, теоретична та прикладна).

 

 

Ключові слова: електроніка, сенсор, наноматеріали, комп’ютерні технології.

Особливості освітньої програми Науково-дослідна практика студентів; окремі спецкурси викладаються  англійською мовою.
1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування

 

 

 

2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій

 

 

–        Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

–        Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)

–        Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації)

–        Інженер в галузі електроніки і телекомунікацій;

–        Інженер-електронік

2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи

–        Інженер-дослідник

–        Інженер з налагодження й випробувань (з електроніки)

–        Інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки)

1222 – Керівники виробничих підрозділів у промисловості

–        Начальник управління

–        Технічний керівник

–        Начальник (завідувач) виробничої лабораторії

–        Начальник відділення

–        Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики

1236 – Керівники підрозділів комп’ютерних послуг

–    Головний фахівець з електронного устаткування;

1237 – Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

–        Головний електронік

–        Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.)

–        Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва)

–        Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)

1238 – Керівники проектів та програм;

2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

–        Асистент

–        Викладач вищого навчального закладу

2320 – Викладачі середніх навчальних закладів

–        Викладач професійно-технічного навчального закладу

2351 – Професіонали в галузі методів навчання

Подальше навчання Магістр з електроніки має право на освоєння програм доктора філософії з електроніки, міждисциплінарних програм, близьких до електроніки: прикладна фізика та наноматеріали; фізика та астрономія; інформатика; комп’ютерна інженерія; приладобудування та інші.
1.5 Викладання, навчання та оцінювання
Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання, самонавчання.

 

 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, індивідуальні заняття, застосування інформаційно- комунікаційних технологій (e-learning, онлайн-лекції, OCW, дистанційні курси) за окремими освітніми компонентами.

Оцінювання Формативне – письмові та усні коментарі та настанови викладачів в процесі, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання роботи один одного.

 

 

Сумативне – письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (презентації, тестування), захист курсових робіт, захист науково-дослідної роботи звітів з практики, прилюдний захист кваліфікаційної роботи.

1.6 Програмні компетентності (ПК)
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності з електроніки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 

 

ЗК2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися усно та в письмовій формі державною мовою.

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК6.    Здатність спілкуватися іноземною  мовою і працювати в міжнародному контексті.

Фахові компетентності спеціальності (ФК) Фахові компетентності зі спеціальності:

 

 

ФК1. Здатність забезпечити виконання норм законодавства України, організовувати захист прав та економічних інтересів колективу (підприємства) в сфері інтелектуальної власності в ринкових умовах.

ФК2. Здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об’єктів права інтелектуальної власності, відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах.

ФК3.Здатність до системного мислення, вирішення задач розробки, оптимізації та оновлення структурних блоків електронних та інформаційних систем.

ФК4. Здатність користуватися іноземною мовою для перекладу, узагальнення і використання іноземної спеціалізованої науково-технічної та довідкової літератури.

ФК5. Здатність формулювати новизну та актуальність науково-дослідної роботи, вести наукову дискусію і викладати результати досліджень за заданою тематикою в сфері розробки та функціонування електронних силових та інформаційних систем.

ФК6. Здатність використовувати інформаційні технології, методи інтелектуалізації та візуалізації, штучного інтелекту, хмарних розрахунків та суперкомп’ютерних обчислень для дослідження та аналізу процесів в електронних системах.

ФК7. Здатність демонструвати і використовувати фундаментальні знання принципів побудови сучасних електронних систем, систем контролю та керування, систем перетворення та збереження електричної енергії, перспективні напрямки розвитку їх елементної бази.

ФК8. Здатність застосовувати знання методів обробки та відображення інформації в сучасних електронних системах та демонструвати уміння проектування, розрахунку та програмування мікроконтролерних електронних засобів та систем.

ФК9. Здатність до аналізу, розробки та удосконалення наукової, проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації.

Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою програмою:

ФК10. Здатність до застосування комплексних знань сучасних методів формування і дослідження властивостей наноматеріалів при проектуванні, програмуванні та обслуговуванні сучасних електронних і сенсорних приладів та систем, комп’ютерних мереж, волоконно-оптичних ліній зв’язку.

ФК11. Здатність до створення, налагодження і супроводження програмного забезпечення із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій та інструментальних засобів розробки програм для електроніки і сенсорної техніки.

ФК12. Уміння використовувати психолого-педагогічні та фундаментальні знання в процесі викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах та при спілкуванні у професійних відносинах.

1.7  Програмні результати навчання (ПРН)

 

 

Програмні результати навчання зі спеціальності:

ПРН1. Впорядковувати набуті знання для постановки і вирішення інженерних та наукових завдань, вибору і використання відповідних аналітичних методів розрахунку.

ПРН2. Визначати напрямки модернізації технологічних аспектів виробництва, впровадження новітніх електронних, комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН3. Будувати систему організації електронного документообігу, підготовки технічної, проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації, формування звітності, перевірки відповідності діючим нормам та стандартам діловодства, впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.

ПРН4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів.

ПРН5. Застосовувати методи проектування та моделювання для розроблення і реалізації проектів та інженерних рішень за заданими вимогам.

ПРН6. Аналізувати техніко-економічні показники, надійність, ергономічність, патентну чистоту, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових та дослідно-конструкторських розробок нормам законодавства України відносно інтелектуальної власності.

ПРН7. Аргументувати та захищати розроблені проектно-конструкторські та науково-технічні рішення перед замовником, вести аргументовану професійну та наукову дискусію.

ПРН8. Оцінювати якість виробництва із застосовуванням сучасних методів контролю, проводити тестування, сертифікацію та експертизу виробничого обладнання, деталей, вузлів та готових електронних виробів та пристроїв.

ПРН9. Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки можливості доведення отриманих рішень до рівня конкурентоспроможних розробок, втілення результатів у бізнес-проектах.

ПРН10. Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, бізнес-проектами та виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних та економічних факторів.

ПРН11. Практикувати інформаційний та науковий пошук, використовувати бази даних і знань, критично осмислювати та інтерпретувати результати, робити висновки та формувати напрями дослідження з урахуванням вітчизняного і закордонного досвіду.

ПРН12. Вирішувати та координувати розробку, підбір і використання необхідного обладнання, інструментів і методів при організації виробничого процесу з урахуванням технічних та технологічних можливостей

 

Програмні результати навчання, визначені за освітньою програмою:

ПРН13. Досліджувати фізичні процеси в матеріалах мікро- і наноелектроніки з використанням сучасних програмних засобів моделювання та автоматизації інженерних розрахунків, проведення наукових експериментів з комп’ютерною обробкою і аналізом результатів.

ПРН14. Вміти проектувати, оцінювати, налагоджувати та впроваджувати у виробництво електронні та сенсорні прилади і системи, забезпечуючи їх схемотехнічну та конструктивну реалізацію з урахуванням вимог надійності, економічності, екологічності та енергозбереження.

ПРН15. Вміти розробляти, модифікувати та налагоджувати програмне забезпечення програмованих електронних і сенсорних систем, розробляти нові методи досліджень відповідно до існуючих технічних засобів та формувати методику обробки результатів досліджень.

1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Основний склад викладачів освітньої програми складається з професорсько-викладацького складу кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій.  Також до викладання окремих курсів відповідно до їх компетенції та досвіду залучений професорсько- викладацький склад факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.

 

 

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень та педагогічної діяльності. Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, а також залучення до викладання компетентних експертів високого рівня, що підсилює зв’язок теоретичної та практичної підготовки.

Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Матеріально-технічне забезпечення Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами. У навчально-науковій роботі за освітньою програмою використовується 27 технічних засобів, зокрема 15 лабораторних стендів, 2 просвічувальні електронні мікроскопи високої розрізнювальної здатності, 2 мас-спектрометри, 4 вакуумні установки, 2 автоматизованих комплекси для дослідження властивостей плівкових  матеріалів електроніки.

 

 

Навчальні заняття проводяться у 2 комп’ютерних класах, оснащених ліцензійними операційними системами від Microsoft та пакетами прикладного програмного забезпечення від Microsoft, Autodesk, Intel, Delcam, Siemens і т. д.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Студенти, які навчаються за цією освітньою програмою, та викладачі можуть використовувати бібліотечно-інформаційний комплекс, міжвузівську наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних підрозділах університету, віртуальні електронні читальні зали. Інформаційні ресурси бібліотеки СумДУ за освітньою програмою формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі. Студенти мають доступ до друкованих видань різними мовами, включаючи наукові журнали, монографії, навчальні посібники, підручники, словники тощо, перегляду літератури з використанням традиційних засобів пошуку в бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та бази даних. Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі університету.

 

 

Студенти використовують навчально-методичні матеріали, підготовлені викладачами: підручники, лекційні презентації, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, індивідуальних завдань та самостійної роботи тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому вигляді, так і в електронній формі.

1.9 Академічна мобільність
Внутрішня академічна мобільність На основі двосторонніх договорів між Сумським державним університетом та університетами України.
Міжнародна академічна мобільність Наявна можливість отримання подвійного диплому на основі двосторонніх договорів між Сумським державним університетом та вищими навчальними закладами-партнерами зарубіжних країн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність

 

  • Перелік компонентів освітньої програми
Код компо-

 

 

нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кіл-ть креди-

 

 

тів

Форма

 

 

підсум-

кового контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти
Цикл загальної підготовки
ОК 1. Іноземна мова 5,0 диф. залік
Цикл професійної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю
ОК 2. Керуючі системи 5,0 диф. залік
 ОК 3. Програмування систем збору і аналізу даних 5,0 диф. залік
ОК 4. Організаційно-економічний та науковий супровід кар’єри спеціаліста високотехнологічної індустрії 5,0 диф. залік
Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою
ОК 5. Основи мікроелектроніки 4,0 іспит
ОК 5.1. Основи мікроелектроніки – курсова робота 1,0 захист
ОК 6. Комп’ютерні технології і наноматеріали 4,0 іспит
ОК 6.1. Комп’ютерні технології і наноматеріали – курсова робота 1,0 захист
ОК 7. Теоретичні методи дослідження властивостей плівкових матеріалів 5,0 іспит
ОК 8. Методико-психологічні основи професійної діяльності 5,0 іспит
ОК 9. Фізичні основи наноелектроніки та спінтроніки 5,0 диф. залік
ОК 10. Електронні сенсори 5,0 іспит
Загальний обсяг обов’язкових компонентів:    50,0
Вибіркові компоненти
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Інформаційні та сенсорні пристрої на основі ГМО – ефекту 5,0 диф. залік
ВБ 1.2. Матеріалознавство наноелектроніки 5,0 диф. залік
ВБ 1.3. Властивості плівкових наноматеріалів 5,0 диф. залік
ВБ 1.4. Пристрої і мережі мобільного зв’язку 5,0 диф. залік
ВБ 1.5. Матеріали і компоненти функціональної електроніки 5,0 диф. залік
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Багатофункціональні сенсори 5,0 диф. залік
ВБ 2.2. Голографія і оптичні процесори 5,0 диф. залік
ВБ 2.3. Комп’ютерні мережі та пристрої для обробки сигналів 5,0 диф. залік
ВБ 2.4. Пристрої і мережі зв’язку з рухомими об’єктами 5,0 диф. залік
ВБ 2.5. Матеріали електронної техніки 5,0 диф. залік
Практична підготовка
ПП 1. Переддипломна практика 5,0 захист
Атестація
ПП 2. Кваліфікаційна робота магістра 10,0 захист
Загальний обсяг вибіркових компонентів:    40,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ    90,0

 

  • Структурно-логічна схема освітньої програми
Курс навчання, обсяг навантаження в кредитах Послідовність вивчення компонентів освітньої програми *
1 курс, 55 кредитів ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 5.1, ОК 6, ОК 6.1, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ВБ 1.1, ВБ 2.1
2 курс, 35 кредитів ВБ 1.2, ВБ 1.3, ВБ 1.4, ВБ 1.5, ВБ 2.2, ВБ 2.3, ВБ 2.4, ВБ 2.5, ПП 1, ПП 2

 

  1. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми «Електронні інформаційні системи » зі спеціальності 171 «Електроніка» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу державного зразка про присудження випускникам ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр з електроніки за спеціалізацією «Електронні інформаційні системи». Атестація проводиться відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

Позна-чки програмних компе-тент-

 

 

ностей та освіт-

ніх компо-нентів

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК5.1 ОК6 ОК6.1 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ВБ 1.1 ВБ 1.2 ВБ1.3 ВБ1.4 ВБ1.5 ВБ2.1 ВБ2.2 ВБ2.3 ВБ2.4 ВБ2.5 ПП1 ПП2
ЗК 1             +                               + +
ЗК 2         +       +                           + +
ЗК 3             +                                  
ЗК 4       +           +                            
ЗК 5       +     +                                  
ЗК 6 +                 +                         + +
ФК 1       +                                        
ФК 2 +     +                                     + +
ФК 3                       + +         +         +  
ФК 4 +     +           +                         + +
ФК 5       +                                     + +
ФК 6   + +       + +                                
ФК 7         + +                                 + +
ФК 8   + +                     + + + + + + + + +    
ФК 9       +                                     + +
ФК 10                 +   + + +         +         + +
ФК 11   + +   + + + + +     +   + + + + + + + + +    
ФК 12                   +                         + +

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами  освітньої програми

Позна-чки програмних результатів навчання та освіт-

 

 

ніх компо-нентів

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК5.1 ОК6 ОК6.1 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ВБ 1.1 ВБ 1.2 ВБ1.3 ВБ1.4 ВБ1.5 ВБ2.1 ВБ2.2 ВБ2.3 ВБ2.4 ВБ2.5 ПП1 ПП2
ПРН 1         + + + + +   +                       + +
ПРН 2   + +   + + + + +   +                 + + + + +
ПРН 3       +       +                                
ПРН 4   + +           +   +                       + +
ПРН 5         + + + + +   +   +         +     + +    
ПРН 6                                     + + + + + +
ПРН 7       +           +                         + +
ПРН 8       +           +                         + +
ПРН 9       +           +                         + +
ПРН10   + +   + + + + +   +                       + +
ПРН11       +       +         + +       + +       + +
ПРН12         + + + +                                
ПРН13         + + + + +   +   + + + + + + + + + + + +
ПРН14         + + + +       +       +         +   + +
ПРН15   + +                         +         +   + +

 

 

Завідувач кафедри

 

 

із спеціальної (фахової) підготовки

електроніки, загальної та прикладної фізики                                             Проценко І.Ю.

 

Керівник робочої проектної групи

(гарант освітньої програми)                                                                   Однодворець Л.В.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник організаційно-методичного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Б.Юскаєв

 

Profile of the study programme

1.1 General information
Full official name of a higher education institution Sumy State University
Full name of a structural unit Faculty of Electronics and Information Technologies; Department of Electronics, General and Applied Physics
Higher education degree and title of qualification Master of Electronics
Official title of the study programme Computer technology and nanomaterials in electronics
Type of degree award and credit value Master’s degree, unitary, 90 credits, term of study is 1 year and 4 mouths.
Availability of programme accreditation Certificate – НД-ІV, № 1959092.

 

 

Duration – 01.07.2018.

Cycle/level of higher education Second level of higher education (Law of Ukraine “About Higher Education”), НРК – 7 level, QF-LLL – 7 level, FQ-EHEA – second cycle
Preconditions Availability of a bachelor’s degree
Language(s) of instruction Ukrainian, English
Time frames of the study programme To 01.07.2028
Internet address with the permanent location of the study programme description http://kpf.elit.sumdu.edu.ua
1.2 Aims of the study programme
The program aims to provide students with in-depth theoretical and practical knowledge and skills, skills and other competencies in the field of electronic technology, nanomaterials, computer technology. The training of masters is based on the fundamental principles of the construction and operation of modern electronic and sensory systems, computer and information technologies, engineering and scientific research.
1.3 Description of the study programme
Subject area of the study programme Electronics and Telecommunications: Electronics, Computer Technologies and Nanomaterials
Orientation of the study programme Educational-professional program. Emphasis on the construction and programming of modern electronic micro- and nanodevices, the operation of electronic equipment and sensor systems, tools for scientific and engineering research using modern information and computer technologies.
The main focus of the study programme and its majors The programme is based on the well-known scientific positions, taking into account current state of electronics development; oriented on topical specialization within which the further professional and scientific careers are possible: computer technology and nanomaterials in electronics (general, theoretical and apllied).

 

 

Key words: electronics, sensor, nanomaterials, computer technology.

Peculiarities of the study programme Scientific and research practice of students; Науково-дослідна практика студентів; some special courses are delivered in English.
1.4 Graduate ability for employment and further education
Employability 2144 Professionals in the field of electronics and telecommunications

 

 

–         Research worker (electronics, telecommunications)-

–         Junior research worker (electronics, telecommunications);

–        Reseacher woker-consultant (electronics, telecommunications);

–        Engineer in the field of electronics and telecommunications;

–        Engeneer-electronic.

2149 Professional in the other fields of engeneering

–        Engineer and researcher

–        Engineer for adjustment and testing (from electronics)

–        Engineer for maintenance and repair(from electronics)

1222 – Heads of industrial divisions in industry

–        Directort

–        Engineering manager

–        Head of the production laboratory

–        Head of the department

–        Head of the laboratory of monitoring instruments and automatics facilities

1236 – Heads of computer services subdivisions

–    Chief specialist in electronic equipment;

1237 – Heads of scientific research units and subdivisions on scientific and technical training of production and other headers

–         Main electronics-

–        Head (supervisor) of department (scientific and researcher, engeneering, designed et al.)

–        Head of laboratory Завідувач лабораторії (scientific and researcher, preproduction)

–        Head of laboratory (scientific and researcher, researcher et al.)

1238 – Project and program managers;

2310 – Lecturers of universities and higher education institutions;

–        Assistant

–        Lecturer of institution of higher education

2320 – Teacher of secondary educational institution

–        Teacher of professional and technical education institution

2351 – Professionals in the field of teaching methods

Further education The Master in Electronics has the right to develop PhD programs in electronics, interdisciplinary programs close to electronics (Applied Physics and Nanomaterials, Physics and Astronomy, Instrumentation, Telecommunications, etc.), Engineering and Informatics Programs.
1.5 Teaching,learning and assessment
Teaching and learning  Student-centered learning, problem-oriented learning, e-learning, self-learning.
Teaching is conducted in the form of lectures, multimedia lectures, seminars, practical classes, laboratory works. It also provides for independent work with the possibility of consulting with a teacher, individual classes, the use of information and communication technologies (e-learning, online lectures, OCW, distance courses) for specific educational components.
Assessment Format – written and oral comments and tutorials instructors in the process, self-assessment skills, engagement of students to evaluate each other’s work.
Summative – written examinations in educational disciplines, assessment of the current work during the study of certain educational components (presentations, testing), protection of research work of the reports on practice, public defense of qualifying (master’s) work.
1.6 Program competencies
Integral competence Ability to solve complex problems and problems in the field of professional activity in electronics or in the process of learning that involves research and/ or innovation and is characterized by uncertainty of conditions and requirements.
General competencies GC1. Ability to think, analyze and synthesize abstract.

 

 

GC2. Ability to apply knowledge in practical situations.

GC3. Ability to communicate verbally and in writing in the state language.

GC4. Ability to search, process and analyze information from various sources.

GC5. Ability to generate new ideas (creativity).

GC6. Ability to communicate in a foreign language and work in an international context.

Subject specific competences Professional competencies in specialty:

 

 

PC1. Ability to ensure compliance with the norms of Ukrainian legislation, to organize the protection of the rights and economic interests of the collective (enterprise) in the field of intellectual property in market conditions.

PC2. Ability to assess the level of existing technology in the field of professional activity, the effectiveness of technical solutions and the possibility of emergence of intellectual property objects, to find ways and means of implementing scientific ideas in profitable business projects and startups.

PC3..Facilities for system thinking, solving problems of development, optimization and updating of structural blocks of electronic and information systems.

PC4. Ability to use a foreign language for translation, generalization and use of foreign specialized scientific and technical and reference literature.

PC5. Ability to formulate the novelty and urgency of research work, conduct scientific discussion and present the results of research on a given topic in the field of development and functioning of electronic power and information systems.

PC6. Ability to use information technology, methods of intellectualization and visualization, artificial intelligence, cloud computing and supercomputer computing for the study and analysis of processes in electronic systems.

PC7. Ability to demonstrate and use fundamental knowledge of the principles of construction of modern electronic systems, control and control systems, systems of transformation and conservation of electric energy, perspective directions of development of their elemental base.

PC8. Ability to apply knowledge of methods of processing and displaying information in modern electronic systems and demonstrate the ability to design, calculate and program microcontroller electronic devices and systems.

PC9. Ability to analyze, develop and improve scientific, design, technological, metrological and organizational-management documentation.

Additional professional competencies determined

by the educational program:

PC10. Ability to apply complex knowledge of modern methods of formation and research of properties of nanomaterials in the design, programming and maintenance of modern electronic and sensory devices and systems, computer networks, fiber optic communication lines.

PC11. Ability to create, adjust and maintain software with the use of modern computer technologies and tools for developing programs for electronics and sensor technology.

PC12. Ability to use psycho-pedagogical and fundamental knowledge in the process of teaching specialty disciplines in higher education institutions and in communication in professional relations.

1.7 Program learning results (PLR)
Program results of study  in the specialty:

 

 

PRS1. To organize the acquired knowledge for the formulation and solution of engineering and scientific problems, the choice and use of appropriate analytical methods of calculation.

PRS2. To determine the directions of modernization of technological aspects of production, introduction of the latest electronic, computer and information and communication technologies.

PRS3. To build a system for organization of electronic document circulation, preparation of technical, design, technological, metrological and organizational-management documentation, reporting, verification of compliance with current norms and standards of record keeping, implementation of a quality management system at the enterprise.

PRS4. To choose the best methods of research, to modify, adapt and develop new methods and to formulate the method of processing the results.

PRS5. Apply design and modeling methods to design and implement projects and engineering solutions according to the requirements.

PRS6. To analyze technical and economic indicators, reliability, ergonomics, patent purity, market needs, investment climate and the conformity of design decisions, scientific and research developments with the norms of Ukrainian legislation regarding intellectual property.

PRS7. To argue and protect developed design and scientific and technical solutions before the customer, conduct reasoned professional and scientific discussion.

PRS8. Evaluate the quality of production with the use of modern methods of control, conduct testing, certification and examination of production equipment, parts, components and finished electronic products and devices.

PRS9. To generalize modern scientific knowledge and apply it for solving scientific and technical problems, assessing the possibility of bringing the solutions to the level of competitive development, and implementing results in business projects.

PRS10. Organize and manage research, innovation and investment activities, business projects and production processes, taking into account technical, technological and economic factors.

PRS11. Practice informational and scientific searches, use databases and knowledge, critically interpret and interpret the results, draw conclusions and formulate research directions taking into account domestic and foreign experience.

PRS12. To resolve and coordinate the development, selection and use of the necessary equipment, tools and methods when organizing the production process taking into account technical and technological capabilities.

 

Program results of study identified by the educational program:

PRS13. To study physical processes in materials of micro and nanoelectronics using modern software tools for modeling and automation of engineering calculations, carrying out scientific experiments with computer processing and analysis of results.

PRS14. To be able to design, evaluate, debug and introduce electronic and sensory devices and systems in production, ensuring their schematic and constructive realization, taking into account the requirements of reliability, economy, environmental friendliness and energy saving.

PRS15. Be able to develop, modify and debug the software of programmable electronic and sensory systems, develop new research methods in accordance with the existing technical means and formulate a methodology for processing research results.

 

 

 

1.8 Resources available for the study programme implementation
Human resources  The main structure of the teaching staff of the educational program consists of the teaching staff of the Department of Electronics, General and Applied Physics, Faculty of Electronics and Information Technology. Also, the teaching staff of the Faculty of Foreign Philology and Social Communications is involved in the teaching of certain courses in accordance with their competence and experience.

 

 

Lecturers taught within the framework of the program are active and recognized scholars who publish works in domestic and foreign scientific press, have the appropriate professional competence and experience in the field of teaching, research and pedagogical activities.

The practice-oriented nature of the educational program involves the broad participation of practitioners who are relevant to the program’s direction, as well as the involvement of high-level competent experts in teaching, which enhances the synergy of theoretical and practical training.

The head of the project team and the teaching staff that ensures its implementation complies with the requirements defined by the Licensing Conditions for conducting educational activities of educational institutions.

Material and technical support he educational process for the educational program takes place in classrooms and laboratories equipped with audiovisual equipment and necessary technical equipment. In educational work for the educational program, 27 technical means are used, including 15 laboratory stands, 2 high-resolution translucent electronic microscopes, 2 mass spectrometers, 4 vacuum units and 2 automated complexes for studying the properties of film materials of electronics.
Training sessions are held in 2 computer classes equipped with licensed operating systems from Microsoft and application software packages from Microsoft, Autodesk, Intel, Delcam, Siemens, etc.
Information, learning and methodic provisions Students studying in this educational program and teachers can use library and information complex, interuniversity scientific library, separate libraries and library points at the university’s educational and research departments, virtual electronic reading rooms. Information resources of the SSU Library for the educational program are formed in accordance with the subject area and current trends of scientific research in this field. Students have access to printed publications in various languages, including scientific journals, monographs, tutorials, textbooks, dictionaries, etc., reading literature using traditional library search tools, or using Internet access and databases. Access to all library databases is provided on the University’s internal network. Students use teaching materials prepared by teachers: textbooks, lecture presentations, lecture notes, methodical instructions for practical, laboratory, seminars, individual tasks and independent work, etc. Methodical material can be provided both in printed form and in electronic form.

 

 

The e-learning system provides access to materials in Ukrainian, English and Russian on disciplines of the educational program, 10 virtual laboratory works and interactive demonstrations, 30 video materials and other components of e-learning. For remote access to teaching materials, the OCW platform of the SSU has been developed (the platform allows you to combine materials from distance courses, the Lectur`ED designer with the possibility of teamwork on electronic learning resources, materials of the library’s electronic catalog, repository and links to external educational resources).

Methodological material is periodically updated and adapts to the objectives of the educational program.

1.9 Academic mobility
Internal academic mobility On the basis of bilateral agreements between Sumy State University and Ukrainian universities.
International academic mobility It is possible to receive a double diploma on the basis of bilateral agreements between Sumy State University and higher educational institutions-partners of foreign countries.